Galambdúc Alkotóház (Rangáné Galamb Margit e.v.)

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató (Rangáné Galamb Margit e.v.) weblapján: www.galambduc-alkotomuhely.hu és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve:         Rangáné Galamb Margit egyéni vállalkozó

A szolgáltat székhelye:     1174 Budapest Agyagdombi dűlő 138490/1 hrsz

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló levelezési címe: margitranganegalamb@gmail.com

Adószáma:            56590126-1-42

Nyilvántartási száma: 55251653

Bankszámlaszám: Erste Bank 11600006-00000000-94277438

Telefonszáma:         06-20-3531220

szerződés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft 1144 Budapest, Ormánság u.4

A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölőnégyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a jelentkező között.

Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

Szolgáltatás megrendelése

 1. A szolgáltatás megrendelése e-mailben vagy személyes megrendelésben történik.
 2. A szolgáltatás minden részlete a megrendelőlapon rögzítésre kerül (ideje, tárgya/tartalma, ára, megrendelő számlázási adatai)
 3. A megrendelőlap felvétele után a szerződés megkötöttnek minősül
 4. A teljesített szolgáltatásról Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) minden esetben számlát állít ki, a nyugta adás nem áll módjában.
 5. Az árak bruttó árak, a szolgáltató kisadózó, alanyi adó mentes.  Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) fenntartja magának az árváltoztatás jogát, azonban mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett árak az érvényesek.

GARANCIA

A Rangéné Galamb Margit e.v. (Galambdúc Alkotóház) által készített termékre 12 hónap garanciát vállal. A termékek garanciális javításra történő visszajuttatásának költsége a megrendelőt terheli. A meghibásodott terméket közvetlenül Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) címére küldheti a megrendelő.

A vásárlástól számított 14 napon belül Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház)  termékeire cseregaranciát biztosít. A termékeket Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) csak sérülésmentes állapotban a számla visszaküldése mellett cserél vissza. Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) használt terméket semmilyen körülmények között nem vesz vissza.

Jelentkezés meghirdetett tanfolyamra

A jelentkezés lépései:

 1. A tanfolyam kiválasztása
 2. A jelentkezési űrlap kitöltése
 3. Az adatbeviteli hibák ellenőrzése és szükség esetén javítása
 4. A jelentkezés elküldése
 5. A jelentkezés visszaigazolása

A képzési szerződés létrejötte:

 1. Ha a felhasználó jelentkezést küld Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház), és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja képzési szerződés jön létre a jelentkező (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a jelentkező mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt tanfolyami jelentkezését fenntartani, a szolgáltatást igénybe venni.)
 2. A jelentkező elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3. A szerződés magyar nyelven jön létre, Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) elektronikus formában, automatikusan tárolja.

Árak:

A Weboldalon közzétett árak bruttó árak, amelyek tartalmazzák a tanfolyamok árát, eszközhasználatot és a felhasznált anyagok költségeit. Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) fenntartja magának az árváltoztatás jogát, azonban mindig a megrendelés pillanatában feltüntetett árak az érvényesek.

Elállási jog:  

A jelentkező és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.

Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) vállalja, hogy minőségi, a meghirdetett tartalomnak megfelelő oktatást, szolgáltatást biztosít a résztvevő részére az előzetesen, a beiratkozáskor egyeztetett tanfolyamon, időtartamban, helyszínen, nap(ok)on, időpontban, tudásszinten. A tanfolyam ezen részleteit Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) által kiadott Tanfolyami Tájékoztatóban feltünteti. Amennyiben Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) bármely fenti részleten változtatni szeretne, úgy köteles az(oka)t résztvevővel mielőbb, a tanfolyam megkezdése előtt, de legkésőbb az első tanfolyami időpontban közölni. Ha a résztvevő számára a változtatás(ok) nem elfogadható(k), úgy a szerződéstől elállhat, s ilyenkor  Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház)  a nem teljesített szolgáltatások ellenértékét maradéktalanul visszatéríti.

2.

Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) vállalkozik arra, hogy az előre meghirdetett feltételekkel elindítja a tanfolyamot, fenntartja azonban a jogot arra, hogy amennyiben a minimális létszám (4 fő) nem jönne össze, úgy az alábbi  megoldást ajánlja fel a résztvevőknek: (I) a tandíj a létszám függvényében megemelkedik /erről Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) árlistát ad ki/ – melynek vállalása csakis együttesen történhet és természetesen nem kötelező. (II) A befizetett értékben másik, más időpontban lévő kurzus választható

3.

Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) köteles az órák maradéktalan megtartására, az tanfolyam pontos kezdésére és befejezésére. A tanfolyami alkalom elmaradása esetén a csoport és a tanár által egyeztetett időpontban kerül sor a pótlásra

4.

A résztvevő jelentkezésével és a Tanfolyami Tájékoztató átvételével elfogadja a tanfolyam összes részletét (tanfolyami időtartam, helyszín, nap(ok), időpont, tudásszint, csoportméret). Amennyiben a Tanuló változtatni kíván bármely fenti részleten, Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) – lehetőségeihez mérten – igyekszik költségmentesen megoldani a kérést, de nem garantálja azt.

5.

Az ügyfél visszakapja  a befizetett előleg összegét, amennyiben a tanfolyam megkezdése előtt legalább 3 munkanappal visszalép. Az ügyfél kezelési költség levonása után visszakapja a befizetett tandíjat, ha a tanfolyam megkezdése előtt, de 3 munkanapon belül visszalép a tanfolyamtól. A kezelési költség mértéke a befizetett tandíj előleg. Amennyiben a tanfolyamot egy későbbi időpontban, de legfeljebb 1 éven belül el szeretné kezdeni, a már befizetett előleget felhasználhatja.

6.

A résztvevő köteles a tandíjat kifizetni Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház)nek  függetlenül attól, hogy a tanfolyamot végigjárja-e. A tanfolyam időközbeni befejezése nem jogosítja fel a tanulót a tandíj egészének vagy egy részének a visszakövetelésére. Olyan indokolt esetekben, mint pl. kórház, külföldi utazás, stb. mód van az igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének későbbi felhasználására, vagy a másra átruházására 1 éven belül. Ezt haladéktalanul jelenteni és igazolni kell Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) felé (igénybe nem vett szolgáltatásnak a személyesen történt bejelentést követő időszak időarányos tandíja minősül), amely a tanfolyami bónt ez alapján kiadja.

7.

A varrótanfolyamra való beiratkozást és a tandíj előleg befizetését a TANFOLYAMI TÁJÉKOZTATÓ, valamint a BEFIZETÉS VISSZAIGAZOLÁSA igazolja.

8.

A  tanfolyamok ára fizethető átutalással vagy kézpénzzel. A befizetett összegekről nyugtát nem áll módjában Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház)-nak kiállítani. Az összeg átvételét minden esetben számlával igazolja.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

1. Címzett: Rangáné Galamb Margit e.v. 1174 budapest Agyagdombi dűlő 138490/1

2. Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

3. Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

4. A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

 1. §

(1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

 1. a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 7. g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed. ”

9.

Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) a résztvevő adatait bizalmasan kezeli, azt külső személynek át nem adja. Ez alól kivételt képeznek a2013. évi LXVII. tv hatálya alá eső képzések, ahol a képzés szervező köteles adatot szolgáltatnia képzésről, tanulókról a Felnőttképzés Adatszolgáltatási rendszerébe (eKRÉTA rendszer). A törvény szerint a felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében az alábbi adatokat kezeli a résztvevő személlyel kapcsolatban :a személy természetes személyazonosító adatai; neme; állampolgársága (nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodására jogosító okirat megnevezése és száma); lakcíme, levelezési címe és telefonszáma; társadalombiztosítási azonosító jele; adóazonosító jele; oktatási azonosító

Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház)  a megadott email címre tájékoztató levelet küld mindaddig, amíg a Tanuló nem kéri ennek ellenkezőjét.

 

JOGVITÁK

A szerződő felek, úgymint Rangáné Galamb Margit e.v (Galambdúc Alkotóház) Szolgáltató és Megrendelő/szolgáltatást igénybe vevő/ Tanfolyam résztvevő, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket kölcsönös megegyezés útján rendezzék. Amennyiben a jogvita rendezése kölcsönös megegyezés útján nem lehetséges, szerződő felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.